Säännöt

 

Suomalainen Selkätutkimusseura ry
(Hyväksytty seuran kokouksessa 14.12.1984, päivitetty 15.1.2013)

1 §   Seuran nimi on Suomalainen Selkätutkimusseura, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura. Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki. Seuran kieli on suomi.

2 §   Seura pyrkii hankkimaan ja levittämään tieteellisesti tutkittua tietoa selän toiminnasta, sairauksista ja kiputiloista. Tässä tarkoituksessa seura järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, antaa apurahoja, harjoittaa julkaisutoimintaa, osallistuu alan koulutustoimintaan sekä järjestää muuta sellaista toimintaa, joka edistää alan kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoitus- tai muita varoja, mutta se ei harjoita varsinaista ansio- tai elinkeinotoimintaa.

3 §   Seuran jäseniksi hallitus voi kutsua tutkijoita, jotka harjoittavat seuran tarkoitusperiin liittyvää tieteellistä tutkimustyötä. Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksen pöytäkirjaan. 
Jäsen voidaan hallituksen ehdotuksesta erottaa seurasta, jos hän on syyllistynyt lakien tai hyvien tapojen vastaiseen tekoon tai on tehdystä huomautuksesta huolimatta toiminut seuran tarkoitusperiä tai päätöksiä vastaan. Erottamispäätös voidaan tehdä vain vuosikokouksessa, jolloin suljetussa äänestyksessä on oltava 4/5 äänistä erottamispäätöksen puolesta.

Kunniajäsenekseen tai ulkomaiseksi kirjeenvaihtajajäsenekseen seura voi valita henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt seuran tarkoitusperiä. Kunniajäsen valitaan vuosikokouksessa suljetulla äänestyksellä. Kunniajäsenen valitsemiseksi vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.
Jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää.

Jäsen vapautetaan jäsenmaksusta 68 vuoden iässä. Jäsen voidaan hallitukselle lähetetyn anomuksen perusteella vapauttaa määräajaksi jäsenmaksun suorittamisesta sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Kunniajäsen sekä ulkomainen kirjeenvaihtajajäsen ovat vapautetut jäsenmaksusta.

4 §   Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri rahastonhoitaja ja yksi jäsen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Kaikki hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä on läsnä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

5 §   Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
 
6 §   Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittane asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

7 §  Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Suomen Lääkärilehdessä.

8 §   Seuran vuosikokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa seuran jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Seuran kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään - ellei näissä säänöissä toisin määrätä - yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan henkilövalinnat ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 §   Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet
 9. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille 2 varamiestä
 10. Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.
   

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään sen varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.